โกลบอล เวลเนส รีสอร์ซเซส จำกัด – Global Wellness Resources Co., Ltd.

 • 319 จามจุรีสแควร์
  ชั้น24 ห้อง 108 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน

  เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ , 10330
  Thailand
 • 02-686-3464
 • 063-509-6666
 • business.gwr@outlook.com
 • Get Directions